A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
dodano: 12-11-2016 14:26  Dodał:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sejny za 2016 rok.

INFORMACJA

za 2016 rok

o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%).

2.     Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. – 33,29% (poziom wymagany – co najmniej 18%).

Sporządziła:A.K.

 

 

Utrzymanie czystości w Sejnach i harmonogramy odbioru odpadów komunalnych INFORMACJA

INFORMACJA za rok 2015

o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku.
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015r. – 1,03 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%).
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r. – 8,11% ( poziom wymagany – co najmniej 16%).

ZAKAZ PALENIA ŚMIECIAMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W załączeniu informacja, załączniki i projekty uchwał.

Obowiązujące uchwały w sprawie gospodarki odpadami .

 
 1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXII/119/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 15 listopada 2012 r. 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXIII/125/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12
  
 3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy –Miasta Sejny. RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12
 
4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy - Miasta Sejny. RADY MIASTA SEJNY UCHWAŁA NR XXIII/129/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.
 
5. Uchwała nr XXIX/125/16 RMS z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – Miasta Sejny.
 
 6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy – Miasta Sejny UCHWAŁA NR XXVIII/155/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r.


7. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy – Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXVIII/157/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r.

Poniżej jako złączniki w formacie pdf: DEKLARACJA, ULOTKA i BROSZURA objaśniająca zasady segregacji odpadów.

Dodatkowe informacje w załącznikach: Ogłoszenie i Harmonogram odbioru odpadów komunalnych mieszanych.

Pojemniki na odpady komunalne

Burmistrz Miasta Sejny informuje że,  obowiązek wyposażenia nieruchomości  w pojemniki służące do zbierania  odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim  stanie sanitarnym, porządkowym i technicznych należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
W związku z ogłoszonym przetargiem na wyłonienie podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w okresie od 1lipca 2014r do 31 czerwca 2017roku, wykonawca został zobowiązany do udostępnienia właścicielom nieruchomości po jednym pojemniku do odpadów mieszanych nieodpłatnie  (o pojemności nominalnej do 120 L właścicielom domów jednorodzinnych oraz o pojemności nominalnej do 1100 L na każdą altankę śmietnikową lub miejsce służące do ustawienia pojemników. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia, na wniosek właściciela nieruchomości,( w formie najmu, kupna lub na innej podstawie prawnej) potrzebnych mu pojemników, na zasadach odrębnych umów cywilnoprawnych zawieranych przez właścicieli nieruchomości z Wykonawcą.
Dane kontaktowe   Wykonawcy  który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym zostanie zamieszczone  na stronie Urzędu Miasta Sejny.
www.um.sejny.pl
Sejny 18 marca 2014r

W załączonych plikach poniżej aktualny GRAFIK odbioru odpadów komunalnych 01.07.2014-30.06.2015

Załączone pliki:

Opis Typ Rozmiar
Informacja dla mieszkańców Sejn doc 71.50 KB
Załączniki doc 62.50 KB
Sejny Projekt z 15102012 szczegółowy sposób i zakres doc 32.50 KB
Sejny w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 2 doc 44.50 KB
SEJNY w sprawie wzoru deklaracji 20121020 doc 101.00 KB
UCHWAŁA NR projekt zmiany regulaminun doc 31.50 KB
Uchwała w spr terminu doc 27.50 KB
Wykaz firm doc 35.50 KB
5. UCHWAŁA NR XXVIII/156/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r. pdf 96.95 KB
4. RADY MIASTA SEJNY UCHWAŁA NR XXIII/129/12 z dnia 11 grudnia 2012 r. pdf 223.32 KB
6. UCHWAŁA NR XXVIII/155/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r. pdf 98.19 KB
3. RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12 pdf 162.33 KB
2. UCHWAŁA NR XXIII/125/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHW pdf 171.98 KB
1. UCHWAŁA NR XXII/119/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 15 listopada 2012 r. pdf 202.53 KB
7. UCHWAŁA NR XXVIII/157/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2 pdf 94.49 KB
Część opisowa uchwał w pliku tekstowym doc 26.00 KB
BROSZURA - gospodarka odpadami pdf 501.27 KB
ULOTKA - gospodarka odpadami pdf 495.24 KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowannie odpadami komunalnymi pdf 224.78 KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowannie odpadami komunalnymi_doc doc 92.00 KB
Harmonogram wywozu nieczystości spółdzielnia doc 14.00 KB
Ogłoszenie doc 19.50 KB
Regulamin PSZOK Sejny doc 45.50 KB
Informacja - przeterminowane leki doc 26.50 KB
Pojemniki na odpady - informacja Burmistrza Miasta doc 22.00 KB
Harmonogram wywozu nieczystości Miasto Sejny doc 38.00 KB
Poziom recyklingu za 2015 rok doc 20.50 KB
Uchwała nr XXIX/125/16 RMS z dnia 2 sierpnia 2016 r pdf 545.94 KB
Deklaracja o wysokości opłaty za odpady komunalne 2016 r format_xml zip 22.34 KB
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi doc 282.50 KB
Informacja w sprawie zasad selektywnej zbiórki odpadów. pdf 441.85 KB
Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakres pdf 125.59 KB