A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
Kategoria: Przetargi
dodano: 04-12-2017 14:52  Dodał:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie monitoringu wizyjnego na Placu Dominikańskim w Sejnach

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 16-11-2017 12:17  Dodał:
Dokumentacja - budynek przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach

Burmistrz Miasta Sejny zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej  dot. termomodernizacji i przebudowy budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach


Kategoria: Przetargi
dodano: 15-11-2017 13:05  Dodał:
Ogłoszenie- remont dachu budynku Urzędu Miasta

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sejny

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 06-11-2017 13:22  Dodał: Sekretarz

Burmistrz Miasta Sejny zaprasza przedsiębiorców budowlanych do złożenia ofert na remont dachu budynku Urzędu Miasta, położonego w Sejnach przy ul. Józefa Piłsudskiego 25.
Remont ma obejmować w szczególności wymianę pokrycia na panele z blachy płaskiej powlekanej oraz niezbędne roboty towarzyszące (folia, kontrłaty, instalacja odgromowa). Szczegółowy zakres robót jest  zawarty w projekcie budowlanym, którego kopia stanowi załącznik do ogłoszenia. Łączna powierzchnia połaci dachu wg projektu wynosi 590m².
Kody CPV: 45261210-9, 45261213-0, 45262690-4.
Budynek jest objęty ścisłą prawną ochroną konserwatorską. Wykonawca będzie musiał zapewnić kierowanie robotami budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz udokumentowane doświadczenie wymagane przepisami o ochronie zabytków.
Do obowiązków wykonawcy będzie należeć w szczególności uregulowanie formalności związanych z ewentualnym zajęciem pasów drogowych na czas robót zgodnie z przepisami o drogach publicznych.
Wszystkie roboty muszą zostać zakończone i rozliczone do 31 grudnia 2017r., zaś za przekroczenie terminu zamawiający będzie żądać kar umownych.
Oferty można w wersji papierowej złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres ul. Józefa Piłsudskiego 25, 16-500 Sejny, lub w wersji cyfrowej przekazać na adres  sejny@um.sejny.pl w terminie do 13 listopada 2017r. do godziny 12.00. Oferty powinny zawierać zryczałtowaną cenę wykonania całości robót objętych projektem oraz termin rękojmi.
W celu ustalenia najkorzystniejszej oferty zamawiający przypisze do ceny wagę 90%, zaś do terminu rękojmi 10%.
W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przetarg zostanie unieważniony.
W przypadku, gdy w podanym terminie nie wpłynie żadna prawidłowa oferta zamawiający zamierza rozpatrzyć oferty dostarczone po ww. terminie, z zastrzeżeniem możliwości negocjacji.
W postępowaniu nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 11-09-2017 12:42  Dodał:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę i montaż zewnętrznego monitoringu Stadionu Miejskiego w Sejnach.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 01-09-2017 12:21  Dodał:

Zapytanie ofertowe "dostawa i montaż zewnętrznego monitoringu Stadionu Miejskiego w Sejnach".

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 30-12-2016 10:13  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. W załączeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 22-12-2016 21:46  Dodał:

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Sejny” wraz z modelem  finansowy oraz przeprowadzeniem testu pomocy publicznej.

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 09-12-2016 11:17  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: działka nr 739/9 o pow. 0, 0811 ha. Szczegóły w załączeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


Kategoria: Przetargi
dodano: 09-12-2016 11:13  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 103 o pow. 0, 0419 ha. Szczegóły w załączeniu (doc)

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4  5  6  7  ..  12