A A A
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP
BIP
Ogólne    Informacje urzędowe    Przetargi    Imprezy    Sport    Wszystkie
dodano: 12-11-2016 14:26  Dodał:

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sejny za 2016 rok.

INFORMACJA

za 2016 rok

o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku.

1.     Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2016 r. – 0 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%).

2.     Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. – 33,29% (poziom wymagany – co najmniej 18%).

Sporządziła:A.K.

 

 

Utrzymanie czystości w Sejnach i harmonogramy odbioru odpadów komunalnych INFORMACJA

INFORMACJA za rok 2015

o osiągniętych przez Miasto Sejny poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku.
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2015r. – 1,03 % ( poziom wymagany – nie więcej niż 50%).
2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2015r. – 8,11% ( poziom wymagany – co najmniej 16%).

ZAKAZ PALENIA ŚMIECIAMI

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W załączeniu informacja, załączniki i projekty uchwał.

Obowiązujące uchwały w sprawie gospodarki odpadami .

 
 1. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXII/119/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 15 listopada 2012 r. 

2. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy - Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXIII/125/12 RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12
  
 3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy –Miasta Sejny. RADY MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/127/12
 
4. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy - Miasta Sejny. RADY MIASTA SEJNY UCHWAŁA NR XXIII/129/12 z dnia 11 grudnia 2012 r.
 
5. Uchwała nr XXIX/125/16 RMS z dnia 2 sierpnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy – Miasta Sejny.
 
 6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie gminy – Miasta Sejny UCHWAŁA NR XXVIII/155/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r.


7. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy – Miasta Sejny. UCHWAŁA NR XXVIII/157/13 RADY MIASTA SEJNY z dnia 29 maja 2013 r.

Poniżej jako złączniki w formacie pdf: DEKLARACJA, ULOTKA i BROSZURA objaśniająca zasady segregacji odpadów.

Dodatkowe informacje w załącznikach: Ogłoszenie i Harmonogram odbioru odpadów komunalnych mieszanych.

[Czytaj dalej..]


dodano: 01-06-2010 07:47  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Szczegóły w załączeniu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 19-05-2010 11:26  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny poszukuje osób do przygotowania i realizacji Pleneru Fotograficznego oraz warsztatów fotograficznych, które odbędą się w ramach realizacji projektu pn. „Polsko – Litewskie spotkania  na pograniczu „Tradycja i współczesność” Sejny – Druskienniki”

[Czytaj dalej..]


dodano: 14-05-2010 11:11  Dodał:

Informacja o składzie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisj Wyborczej Nr 32 w Suwałkach w ałączeniu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 21-05-2009 09:05  Dodał:

W załączeniu podajemy informację o wyborze składu osobowego czterech Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Sejn w wyborach do Parlamentu Europejskiego dnia 07.06.2009

[Czytaj dalej..]


dodano: 13-03-2009 21:26  Dodał:

W załączeniu publikujemy wykaz miejsc na terenie miasta Sejny przeznaczonych  na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

[Czytaj dalej..]


dodano: 27-02-2009 12:31  Dodał:

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SEJNY

Informuję mieszkańców Miasta Sejny, że od dnia 01 marca 2009 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miasta Sejny (Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 27 lutego 2009 r.w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Sejny)
Godziny pracy Urzędu Miasta Sejny:
poniedziałek – piątek od godz. 7.00  do godz. 15.00 Sobota – wolna

Jan Stanisław Kap
Burmistrz Miasta Sejny

[Czytaj dalej..]


dodano: 26-01-2009 15:18  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej – posiłki regeneracyjne, żywność i lekarstwadla najuboższych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Łącznie na wszystkie zadania wpłynęło 7 ofert.
Wyniki w Załączeniu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 20-01-2009 11:00  Dodał:

Burmistrz Miasta Sejny ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sejnach

W załączeniu informacja o warunkach konkursu.

[Czytaj dalej..]


dodano: 12-01-2009 14:42  Dodał:

O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -  w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sejny oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Sejny mówią dwa załączone dokumenty z którymi proszę zainterosowanych o zapoznanie się.

[Czytaj dalej..]


strony: 1  2  3  4